Nalley®Kosher Dill Sandwich Slicers

Fresh Packed! Extra Crunch! Crispy. Crunchy. Yummy.™ Kosher Savory Garlic Flavor!