Copenhagen Smokeless Tobacco, Long Cut, Original

FreshCope.com. 100% American tobacco. Satisfaction since 1822. Tax class M.