Toufayan Crispy Breadsticks Wheat

Toufayan® Bakeries Crispy Wheat Breadsticks. Quality since 1926. Net weight 8 oz (227g). 800.328.7482. www.toufayan.com.